Ogłoszenie Uchwała nr 198/15

PREZYDENT MIASTA TORUNIA

Toruń, dnia 31 października 2023 r.OGŁOSZENIE


o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały

w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, na terenie miasta Torunia.


Na podstawie art. 37b ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2023 r. poz. 977, z późn. zm.) w związku art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1688) oraz Uchwały Rady Miasta Torunia Nr 198/15 z dnia 17 grudnia 2015 r.,


zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu


projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń,

ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych,

z jakich mogą być wykonane, na terenie miasta Torunia


w dniach od 7.11.2023 r. do 5.12.2023 r.,


w siedzibie Urzędu Miasta Torunia przy ul. Grudziądzkiej 126B (III p. pok. 317), w dniach
od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 14.00 oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Torunia:
www.bip.torun.pl i Miejskiej Pracowni Urbanistycznej: www.bip.mpu-torun.pl


Zgodnie z art. 37b ust. 2 pkt 8 ww. ustawy, do projektu uchwały można wnosić uwagi.


Uwagi można składać do Prezydenta Miasta Torunia, w czasie trwania wyłożenia i przez okres 14 dni po jego zakończeniu, tj. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.12.2023 r.
w formie:

  1. papierowej na adres: Miejska Pracownia Urbanistyczna w Toruniu, ul. Grudziądzka 126B, 87-100 Toruń;

  2. elektronicznej, w tym w szczególności za pomocą poczty elektronicznej, na adres: mpu@mpu-torun.pl lub za pomocą platformy ePUAP,


z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.


Prezydent Miasta Torunia

Michał Zaleski


Projekt uchwały (391kB) pdf

Załącznik graf. nr 1 (3069kB) pdf

Załącznik nr 2 (2751kB) pdf


metryczka


Wytworzył: Piotr Szulc - projektant (30 października 2023)
Opublikował: Tomasz Łepkowski (31 października 2023, 06:30:00)

Ostatnia zmiana: Tomasz Łepkowski (7 listopada 2023, 09:56:51)
Zmieniono: .

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 384