Informacja Uchwała nr 841/22

PREZYDENT MIASTA TORUNIA
28 listopada 2023 r.
 
 
INFORMACJA

o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977, z późn. zm.) w związku z art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1688) oraz uchwały Rady Miasta Torunia nr 841/22 z dnia 14 kwietnia 2022 r.,

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
„Grudziądzka 161-169” dla obszaru położonego pomiędzy
ulicą Grudziądzką a linią kolejową w Toruniu,
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach od 5.12.2023 r. do 5.01.2024 r.

w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej przy ul. Grudziądzkiej 126B (III p., pok. 317), od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 12.00 oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Torunia: www.bip.torun.pl i Miejskiej Pracowni Urbanistycznej: www.bip.mpu-torun.pl.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 19.12.2023 r. o godz. 16.00 w siedzibie Urzędu Miasta Torunia przy ul. Grudziądzkiej 126B (parter, hall główny).

Zgodnie z art. 18 ust.1 ww. ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Torunia w formie:
1. papierowej na adres: Miejska Pracownia Urbanistyczna w Toruniu, ul. Grudziądzka 126B, 87-100 Toruń;
2. lub elektronicznej, w tym w szczególności za pomocą poczty elektronicznej, na adres: mpu@mpu-torun.pl  lub za pomocą platformy ePUAP,
 
z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.01.2024 r.
 
Prezydent Miasta Torunia
Michał Zaleski

Projekt uchwały (205kB) pdf
Rysunek planu (2693kB) pdf
Prognoza oddziaływania na środowisko (2795kB) pdf
Prognoza oddziaływania na środowisko - rysunek (2915kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Wiklendt - projektant (27 listopada 2023)
Opublikował: Tomasz Łepkowski (28 listopada 2023, 06:30:00)

Ostatnia zmiana: Tomasz Łepkowski (5 grudnia 2023, 08:12:48)
Zmieniono: dod. załączników

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3634